6 iulie 2007 Denumire: Primaria comuna Plesoiu Adresa: Comuna Plesoiu , Judetul Olt Localitate: Plesoiu Cod Poştal Tara: România Persoana contact: IULIAN PREDA Telefon: 0249.476.121; 0744.548147 primar_plesoiu@yahoo.com Fax: 0249.474.121 Adresa e-mail: primaria_plesoiu@yahoo.com 1.b.Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante -ministere ori alte autoritati publice centrale inclusive cele subordonate la nivel regional sau local -agentii nationale -autoritati locale -alte institutii guvernate de legea publica -institutie europeana/organizatie internationala -altele(specificati)_________________ X servicii publice locale -aparare -ordine publica /siguranta - national -mediu -economico-financiare -santate -constructii şi amenajarea teritoriului -protectie social -cultura, religie şi activitati recreative -educatie -activitati relevante -Energie -Apa -Poşta -Transport Alte specificatii Autoritatea contractant achizitioneaza în numele altei autoritati contractanta DA NU Alte informatii şi/sau calificari pot fi obtinute Date limite de primire a solicitarilor de clarificari : Data_________ora limita__________ Adresa: Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari:___________ _________________________________ora_______________ Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa se transmita în scris. Orice document scris trebuie inregistrat în momentul transmiterii şi în momentul primirii I.c. Cai de atac Eventualele contestatii se pot depune : La Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor I.d. Sursa de finantare Sursele de finantare ale contractului ce urmeaza atribuit Surse de la bugetul de stat Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA NU Daca DA, faceti referire la proiect/program II OBIECTUL CONTRACTULUI II.1.) Descriere II.1.1)Denumire contract : Lucrari de proiectare şi execuie ,,Gradinita__________________ II.1.2) Denumire contract, locul de prestare : Lucrari de proiectare şi execuie ,, Gradinita________________ ,,- Pachet Lucrari de proiectare şi executie. Fiecare ofertant va depune obligatoriu oferta pentru întregul obiect al contractului. Nu se accept ofertele depuse pentru executia partial a contractului. Constructorul (proiectantul) are obligatia de a merge în asociere cu un proiectant (constructor) agreat de acesta pentru a intocmi prezenta oferta în conformitate cu specificatiile din fisa de date a achizitiei. Ofertantul va întocmi, depune şi urmri documentatiile de avize şi acorduri în vedera obtinerii Autorizatiei de construire. Categoria serviciului 2A 2B Principalul loc de prestare : II.1.3.) Procedura se finalizeaz prin : Contract de achizitie publica : X Încheierea unui acord cadru II.1.4.) durata contractului de achizitie publica Ani _______ luni _______ zile__________ de la atribuirea contractului pân la data de ______________ Sau Începând cu ____________________(zz/ll/aaaa) II.1.5.)Ofertele alternative sunt acceptate DA NU II. 2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1. Totalul prestatii Lucrari de proiectare şi executie (se vor include eventualele suplimentari sau optiuni , daca exista)__________________________________________ Se specifica anexa care cuprinde informatiile privind cantitatile min-max/scopul contractului) Contract multianual Lucrari de proiectare şi executie,, Gradinita______________________________ 1.Documente C.U. 2.documentatie avize conform C.U. 3.studiu de fezabilitate 4.raport la studiu de fezabilitate(documentaie socio- economica) 5.Proiect tehnic verificat conform exigentelor legale 6.detalii de executie 7.urmarirea executiei 8. elaborarea manualului calittii pentru lucrare 9. programul lucrarii vizate 10. executia conform proiect tehnic. II. 2.2) Optiuni (daca exista) DA NU III. PROCEDURA III. 1)procedura selectat Licitatie deschisa Licitatie restrânsa Licitatie restrânsa accelerate Dialog competitive Negociere cu anunt de participare Negociere fara anunt de participare Cerere de oferte X Concurs de solutii III. Etapa finala de licitatie electronica DA X NU III.3) Legislatia aplicata: 1.O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea a contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice a contractelor de concesiune de servicii publicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 418 din 15 mai 2006; 2. H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. 34/2006 I.V. Situatia personala a ofertantului Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului (cerinta obligatorie atât pentru lucrarile de proiectare cât şi pentru cele de execuie) Declaratii privind eligibilitatea Solicitat X Nesolicitat Declaratii privind incadrarea in prevederile art 181 Solicitat X Nesolicitat Cerinta obligatorie pentru lucrarile de proiectare cat si cele de executie IV.Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale(inregistrare) Persoane fizice /juridice romane Cerinta obligatorie: certificat conststator emis de Registrul Comertului cerinta Solicitat X Nesolicitat obligatorie atat pentru lucrarile de proiectare cat si cele de executie Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare Persoane fizice /juridice straine profesional(cerinta obligatorie pentru atestare din punct de vedere lucrarile de proiectare si executie) Solicitat X Nesolicitat IV. Situatia economica financiara Solicitat X Nesolicitat Cifra de afaceri anuala valoarea minima impusa 750.000RON. (cerinta minima obligatorie pentru lucrarile de proiectare cat si pentru cele de executie IV. Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informatii privind capacitatea tehnica Solicitat X Nesolicitat Operatorul tehnic va prezenta -Lista principalelor prestatii in ultimii trei ani Cerinta minima: prezentarea privind indeplinirea si finaslizarea in ultimii trei ani, a cel putin 1(unu)contract care a avut ca obiect prestarea unor servicii si lucrari similare (atat pentru lucrarile de poiectare cat si pentru cele de executie) a carei valoare este egala cu 700.000RON Asigurarea calitatii: documente prin care se atesta asigurarea calitatii (standarde de calitate/ conf ISO 9001/2001/- manualul calitatii sau alte documente conf. Art. 193 din OUG 34/2006) Asigurarea protectiei mediului/- documente prin care se atesta respectarea aunumitor standarde de protectia mediului(standarde de mediu conform ISO1400/2005 standarde de securitatede securitaesi siguranta in munca conform ISO 18001/2004 sau alte documente conform art. 196 din OUG 34/2006) Se vor preciza informatii referitoare la: -Fisa de informatii generale (cerinta obligatorie atat pentru lucrarile de proiectare cat si cele de executie) -Operatorul economic va prezenta o declaratie referitoare la echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii (cerinta obligatorie atat pentru lucrarile de proiectare cat si cele de executie) -Lista cu personalul angajat care se va ocupa de intocmirea studiilor si dovada calificarii profesionale (cerinta obligatorie atat pentru lucrarile de proiectare car si cele de executie) -Obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari /clienti (atat pentru lucrarile de proiectare car si cele de executie) Informatii privind asociatii si subcontractantii Solicitat X Nesolicitat Se va completa formularul de asociere care sa cuprinda partea din contract care ii revine liderului si fiecarui asociat Se va completa formularul cu subcontractantii si specializarea acestora daca este cazul, care sa cuprinda: partea din contract pe care intentioneaza sa o subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor V. PREZENTAREA OFERTEI V.I. limba de redactare a ofertei Limba romana V.2. Perioada de valabilitate a ofertei -Perioada de valabilitate estimata ca fiind suficienta pentru finalizarea intr-o perioada rezonabila necesara evaluarii si semnarii contractului este de 60 de zile. V.3. Garantia de participare Solicitat X Nesolicitat a)scrisoare bancara b)OP in favoarea autoritatii contractante c)La caseria autoritatii contractante -Cuantumul garantiei de participare reprezinta 5000RON. -Garantia va fi depusa de liderul asociatiei -Perioada de valabilitate a garantiei de participare care trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate al ofertei . Forma de constituire a garantiei de participare -scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante. Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate de o banca din Romania sau dupa caz o banca din strainatate , de preferintas cu corespondent in Romania. In cazul scrisorii de garantie bancara sa precizeaza complatarea acesteia conform formularului. V. 4) Modul de prezentare al propunerii tehnice Propunerea tehnica se va intocmi separat pentru lucrarile de proiectare si separat pentru lucrarile de executie Propunerea tehnica trebuie sa contina -lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru -lista cuprinzand consumurile orele functionare a utilajelor de constructii -lista cuprinzand consumurile de resurse materiale -lista cuprinzand consumurile privind transporturile -planse care sa cuprinda planuri pentru parter, etaj, fatade -grafic de executie al lucrarii -Propunerea tehnica trebuiemastfel intocmita incat sa rezulte o buna cunoastere a legislatiei in vigoare privind realitatea proiectului. - V.5) Modul de prezentare a propunerii financiare Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat în sectiunea formulare, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Valoare înscrisa în oferta este ferm şi reprezinta cuantumul valoric al achizitiei supuse licitatiei(formularul de oferta va fi prezentat pentru întreaga valoare a contractului de lucrari + executie specificându-se în formularul de oferta valoarea pentru executie şi pentru proiectare). Oferta se va documenta conform documentelor descriptive. Valoarea total a ofertei va avea inclus şi valoarea TVA, dar aceasta va fi diferentiat distinct. Plata se va face în baza facturii emise de ctre prestator la predarea pe faze sau final a documentatiei prezentului contract. V. 6) Modul de prezentare al ofertei Oferta se va depune la ______________ Data limita pentru depunerea ofertei ____________ora_____ Oferta se va depune într-un plic şi va contine un original şi o copie. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul marcând corespunztor plicul cu ORIGINAL, respectiv ,, COPIE. Plicul se va introduce într-un plic exterior, netransparent şi închis corespunztor. Plicul interior trebuie sa fie marcat cu denumirea şi adresa candidatului pentru a putea permite returnarea documentelor de calificare fara a fi deschise în situatia în care scrisoarea de interes este declarata întârziat. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante şi cu inscriptia ,, A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA_________________ORA_______ Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor , autoritatea contractant nu îşi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea documentelor de calificare. V.7) Documente de înscriere la procedura 1.Scrisoare de înaintare Oferta va fi însotita de o scrisoare de înaintare care va fi inregistrat secretariatul autoritatii contractante 2.Împuternicire Oferta va fi însotita de o împuternicire prin care împuternicitul este autorizat sa angajeze ofertantul în procedura de achizitie. V. 8) deschiderea ofertelor Data_________________ora_________ Sediul ________________________ Conditii pentru participantii la şedinta de deschidere Ofertele se deschid la data şi locul indicate în documentul de atribuire. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la şedinta de deschidere a ofertelor. În cadrul şedintei de deschidere a ofertelor comisia de evaluare verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere şi prezentare a ofertelor şi a documentelor care le însotesc. Orice decizie cu privire la calificarea ofertanilor , sau, dupa caz , cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare în cadrul unor şedine ulterioare de dechidere a ofertelor. Comisia de evaluare va întocmi un proces- verbal de deschidere care trebuie s includ informaiile anuntate de catre presedintele comisiei. Procesul verbal privind sedinta de deschidere a ofertelor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor VI. CRITERII DE ATRIBUIRE VI. 1) Pretul cel mai scazut VI.2) Cea mai avantajoasa ofert economic X Factor de evaluare Pondere 1.propunere tehnica 30 puncte 2.Pretul ofertei 35 puncte 3. Durata pâna la finalizare 20 puncte 4.Facilitai de plata 15 puncte Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 1.Punctajul pentru factorul de evaluare. Propunerea tehnica: Se va acorda punctaj maxim propunerii tehnice care satisface cerintele beneficiarului, în functie de urmatoarea grila de punctaj: Criterii Punctaj - concordanta cu legislatia în vigoare 10 - rezistenta şi stabilitate 2 - solutia tehnica 2 -solutii de rezolvare din punct de vedere arhitectural şi functional 2 - siguranta în exploatare 2 - siguranta la foc 2 -izolatii termice hidrofuge şi pentru economia de energie 2 -protectia împotriva zgomotului 2 -sntatea oamenilor şi protectia mediului 2 -asigurarea utilitatilor 1 - posibilitati de transformari ulterioare 1 - costul estimativ al lucrarii 1 - durata de serviciu (exploatare)estimata 1 TOTAL 30 În cazul lucrarilor de constructie pretul se va stabili pe baza unui pret mediu pe mp pe suprafata construibila 2.Punctajul pentru factorul ,, Pretul ofertei" se va acorda astfel: a)pentru cel mai sczut dintre preutile ofertelor se acord punctajul maxim alocat factorului de evaluare respective; b)pentru un alt pret decât cel prevzut la la lit. a)punctajul se acorda astfel : P(n)=(pret minim/pre(n)x punctaj maxim alocat Preturile care se compara în vederea acordarii punctajului sunt preturile totale ale ofertei fara TVA. În cazul lucrarilor de construtctie se va face un prte pe m.p. 3. punctajul pentru factorul ,, Durate executie" se acord astfel: a) pentru contractul cu durata cea mai mica prezentata se acorda punctaj maxim; b)pentru contractul cu durata mai mare decât cea prevzuta la lit. a) punctajul se acorda astfel: P(n) =(durata cea mai mica /durata(n))x punctaj maxim alocat. 3.Punctajul pentru factorul ,, Facilitati de plata" se acorda\ astfel: c)pentru contractul cu cel mai mare termen de plata se acorda punctaj maxim. Punctajul se acorda astfel. P(n) = ( / termen (n) / termen cel mai mare ) x punctaj maxim alocat VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DA NU X Dac DA se va preciza modul de ajustare a preului contractului VII.2. Garantia de buna executie a contractului Cuantumul garantiei de bun exectuie 10% Modul de constituire a garantiei de bun exectuie; Reineri succesive din plile datorate, în baza facturilor emise de prestator. Contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispoziia autorittii contractante , la o banc agreat de ambele parti. Suma initiala care se depune de un contractant în contul în astfel deschis este de 0,5%din pretul contractului , înainte de semnarea contractului. Autoritatea contractant va dispune ca banca sa înstiinteze contractantul despre varsamîntul efectuat, precum şi despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda în favoarea contractului. Garantia de buna exectuie se elibereaza în termen de 14 zile de la data încheierii procesului- verbal de receptie la terminarea lucrarilor, executate în baza proiectului respectiv, daca nu a ridicat pâna la aceea data pretentii asupra ei. Garania de bun executie se elibereaza în termen de 14 zile de la data încheierii procesului- verbal de receptie la terminarea lucrarilor, executate în baza proiectului respectiv, daca nu a ridicat pâna la aceea data pretentii asupra ei. VII. 3. Semnarea contractului Contractul se semneaza în maxim 5 zile de la o notificare în acest sens. TEMA DE PROIECTARE Gradinita cu program normal________________ Amplasare în zona Amplasamentul pentru realizarea gradinitei este situat în comuna Pleşoiu Se doreşte construirea unei gradinite noi, care va avea un efectiv de 65 copii. Cladirea care doreşte a se realiza este o cladire cu o suprafata maxim aproximativ de 250 mp construibili. Noua cladire va fi realizat în conformitate cu normele educationale în vigoare. Compartimentari , functionalitate Functie de normativele de proiectare a spatiilor cu destinatie educativa , se doreşte realizarea astfel: -Utilitati(apa+ energie electrica + canalizare) -Sistematizare vertical -Structura- zidarie portanta Date constructive ce se vor avea în vedere la stabilirea solutiilor de proiectare -Fundatii continue din beton armat -Structura zidarie portanta -Tâmplrie PVC interioar şi exterioar cu bariera termica -Finisaje interioare în concordanta cu destinatiile încaperii -Acoperiş tip şarpanta -Instalatii termice , sanitare, electrice interioare -Acoperişul va fi de tip şarpanta cu lemn cu învelitoare din tabla Realizarea utilitilor -Alimentare cu agent termic(încalzire şi apa calda menajera) -Alimentare cu apa a cladirii -Canalizarea , evacuarea apelor uzate se va face conform reglementrilor de mediu în vigoare; -Alimentare cu energie electrica se va face prin branşament de la liniile de energie electrica existente. Sistematizarea pe vertical pe terenul incintei , acces al strada , amenajarea aleii, împrejmuire. Pentru mai multe detalii, ofertanii sunt aşteptati la vizita pe teren. PRIMARIA PLESOIU 14.06.2007 Primaria Plesoiu scoate la licitatie caietele de sarcini de investitii si infrastructura in vederea executarii proiectelor de executare, dupa cum urmeaza : -Camin cultural -Poduri si podete 3 poduri si un podet -Teren de fotbal -Doua terenuri de minisport. Pentru mai multe informatii va rugam apelati : primar - 0249 474121 secretariat - 0249 474024
- primaria
- prezentare
- primar
- viceprimar
- consiliul local
- administratie
- hotarari
- licitatii
- contacte
- galerie foto
- cultura si culte
- actiuni
- declaratii de avere